Waseco: Doanh nghiệp nước tăng lợi nhuận quý I/2020 nhờ cho thuê văn phòng

Waseco: Doanh nghiệp nước tăng lợi nhuận quý I/2020 nhờ cho thuê văn phòng
Công ty cổ phần Đầu tư cấp thoát nước (Waseco, mã VSI, sàn HoSE) vừa có thông tin về lợi nhuận sau thuế quý I/2020.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Waseco trong quý I/2020 đạt 46,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 4,6 tỷ đồng.

Theo đó, so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 tăng trên 10%.

Theo Công ty, mặc dù doanh thu sụt giảm nhưng lĩnh vực cho thuê văn phòng đạt doanh thu và lợi nhuận tốt. Đặc biệt,khu vực mới đi vào vận hàng khai thác đã có tỷ lệ phủ kiens thuê khoảng 95% góp phần làm tăng lợi nhuận của quý I/2020 so với quý I/2019.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, công ty con là Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá lỗ ít hơn so với cùng kỳ năm 2019 và phân bổ lợi thế thương mại đầu tư công ty con vào chi phí quản lý trong kỳ dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng.

Việc phân bổ lợi thế thương mại như trên thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kết toán thực hiện 4 chuẩn mực kế toán ban hàng theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005.

Đến 31/3/2019, Waseco có tổng vốn chủ sở hữu là 213,5 tỷ đồng, nợ phải trả lớn gấp hơn 2 lần con số này với 459,3 tỷ đồng.

Công ty có giá trị tài sản ngắn hạn là 275 tỷ đồng; trong đó các khoản phải thu là 195,6 tỷ đồng, dự phòng các khoản phải thu khó đòi là 10,8 tỷ đồng; hàng tồn kho có giá trị là gần 23 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 376 triệu đồng.

Tài sản dài hạn có giá trị 397,8 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 178,6 tỷ đồng, bất động sản đầu tư là 146,8 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn là 23,3 tỷ đồng, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn là 1,2 tỷ đồng.

Tags: Đầu Tư Doanh Nghiệp Waseco