Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng mức đầu tư hơn 2.791 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 1.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp là hơn 1.791 tỷ đồng.